ร้านทวีพันธ์

ณ บริษัท ทวีพันธ์ กลาส จำกัด จ.นครศรีธรรมราช